Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Ấn Độ là thuộc địa của:

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 07/02/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Ấn Độ là thuộc địa của:
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 11 bài 15

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Ấn Độ là thuộc địa của thực dân Anh.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X