Từ sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng được truyền bá vào Trung Quốc phát triển

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Từ sau phong trào Ngũ tứ, tư tưởng được truyền bá vào Trung Quốc phát triển nhanh chóng, sâu rộng là?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 11 bài 15

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X