Sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ trong cao trào 1905 - 1908 đã hòa vào xu thế chung nào của châu Á đầu thế kỉ XX

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 07/02/2022 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ trong cao trào 1905 - 1908 đã hòa vào xu thế chung nào của châu Á đầu thế kỉ XX?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 11 bài 15

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Sự thức tỉnh của nhân dân Ấn Độ trong cao trào 1905 - 1908 đã hòa vào xu thế chung của châu Á đầu thế kỉ XX : Thời kì châu Á thức tỉnh.
Châu Á thức tỉnh là khái niệm để chỉ sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á đầu thế kỉ XX. Nó đánh dấu sự thức tỉnh ý thức dân tộc của các nước châu Á, sự xuất hiện vai trò mới của giai cấp tư sản trên vũ đài chính trị đấu tranh chống chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc. Cao trào 1905 - 1908 ở Ấn Độ cũng không năm ngoài sự phát triển này.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X