Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã đưa đến kết quả gì?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 07/02/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã đưa đến kết quả gì?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 11 bài 15

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã đưa đến kết quả Đảng Cộng sản Ấn Độ được thành lập (12 - 1925)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X