Sự kiện nào dẫn tới bùng nổ cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ?

Xuất bản: 26/10/2021 - Cập nhật: 07/02/2022 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Sự kiện nào dẫn tới bùng nổ cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sử 11 bài 15

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sự kiện dẫn tới bùng nổ cao trào cách mạng 1905 - 1908 ở Ấn Độ là Anh ban hành đạo luật chia đôi xứ Bengan.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X