Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản (tôm, cá)

Đề trắc nghiệm bài 54 Công nghệ lớp 7 bài Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản (tôm, cá) có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Nên cho tôm cá ăn vào thời gian nào trong ngày?
Câu 2. Phương pháp kiểm tra chiều dài để kiểm tra sự tăng trưởng của cá (hoặc tôm) được tiến hành như thế nào?
Câu 3. Nhiệt độ thích hợp để thức ăn phân hủy từ từ, không gây ô nhiễm môi trường là:
Câu 4. Lượng thức ăn và phân bón nên tập trung vào thời gian nào trong năm?
Câu 5. Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về việc cho ăn tôm, cá:
Câu 6. Kiểm tra đăng, cống vào thời điểm nào?
Câu 7. Xử lý cá nổi đầu và bệnh tôm cá vào thời điểm:
Câu 8. Cá gầy là cá có đặc điểm:
Câu 9. Có mấy biện pháp phòng bệnh cho tôm, cá?
Câu 10. Thuốc tím thuốc loại thuốc gì để phòng và trị bệnh cho tôm, cá?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản (tôm, cá)

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 6C
Câu 2BCâu 7D
Câu 3CCâu 8D
Câu 4CCâu 9C
Câu 5BCâu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X