Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản

Đề trắc nghiệm bài 49 Công nghệ lớp 7 bài Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về vai trò của thủy sản?

A. Cung cấp thực phẩm cho con người.

B. Làm thức ăn cho vật nuôi khác.

C. Hàng hóa xuất khẩu.

D. Làm vật nuôi cảnh.

Câu 4. Câu nào dưới đây không phải là nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta?

A. Khai thác tối đa tiềm năng về mặt nước và giống nuôi.

B. Mở rộng xuất khẩu.

C. Cung cấp thực phẩm tươi sạch.

D. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi thủy sản.

Câu 5. Diện tích mặt nước hiện có ở nước ta là bao nhiêu ha?

A. 1.700.000 ha.

B. 1.500.000 ha.

C. 1.750.000 ha.

D. 1.650.000 ha.

Câu 8. Bình quân nhu cầu thực phẩm của mỗi người là:

A. 12 - 25 kg/năm.

B. 12 - 20 kg/năm.

C. 10 - 25 kg/năm.

D. 20 - 35 kg/năm.

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2CCâu 7C
Câu 3ACâu 8B
Câu 4BCâu 9D
Câu 5ACâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X