Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản

Đề trắc nghiệm bài 49 Công nghệ lớp 7 bài Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây sai khi nói về vai trò của thủy sản?
Câu 2. Có mấy vai trò của nuôi thủy sản?
Câu 3. Có mấy nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta?
Câu 4. Câu nào dưới đây không phải là nhiệm vụ chính của nuôi thủy sản ở nước ta?
Câu 5. Diện tích mặt nước hiện có ở nước ta là bao nhiêu ha?
Câu 6. Thực phẩm do nuôi thủy sản chiếm bao nhiêu phần trăm nhu cầu thực phẩm hiện nay?
Câu 7. Trong những năm tới đây nước ta phấn đấu đưa diện tích sử dụng mặt nước ngọt tới bao nhiêu %?
Câu 8. Bình quân nhu cầu thực phẩm của mỗi người là:
Câu 9. Ở nước ta hiện nay đã thu thập và phân loại được bao nhiêu loại cá nước ngọt?
Câu 10. Trong các loài cá sau, loài nào không được coi là quý hiếm cần được bảo vệ?

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2CCâu 7C
Câu 3ACâu 8B
Câu 4BCâu 9D
Câu 5ACâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X