Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản

Đề trắc nghiệm bài 50 Công nghệ lớp 7 bài Môi trường nuôi thuỷ sản có đáp án giúp bạn ôn tập và nắm vững các kiến thức.

Câu 1. Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về đặc điểm của nước nuôi thủy sản?

A. Nước ngọt có khả năng hòa tan các chất hữu cơ nhiều hơn nước mặn.

B. Nước ngọt có khả năng hòa tan các chất vô cơ nhiều hơn nước mặn.

C. Oxi trong nước thấp hơn so với trên cạn.

D. Cacbonic trong nước thấp hơn so với trên cạn.

Câu 3. So với trên cạn, tỉ lệ oxi trong nước gấp bao nhiêu lần?

A. Ít hơn 10 lần.

B. Nhiều hơn 10 lần.

C. Ít hơn 20 lần.

D. Nhiều hơn 20 lần.

Câu 4. Nhiệt độ có ảnh hưởng tới chức năng gì của tôm, cá?

A. Tiêu hóa.

B. Hô hấp.

C. Sinh sản.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 5. Nhiệt độ giới hạn chung cho tôm là:

A. 25 - 35 ⁰C.

B. 20 - 30 ⁰C.

C. 35 - 45 ⁰C.

D. 15 - 25 ⁰C.

Câu 6. Sự chuyển động của nước thuộc loại tính chất nào của nước nuôi thủy sản?

A. Tính chất lí học.

B. Tính chất hóa học.

C. Tính chất sinh học.

D. Tính chất cơ học.

Câu 7. Độ trong tốt nhất cho tôm cá là:

A. 90 - 100 cm.

B. 10 - 20 cm.

C. 20 - 30 cm.

D. 50 - 60 cm.

Câu 8. Nước có màu đen, mùi thôi có nghĩa là:

A. Nước chứa nhiều thức ăn, đặc biệt là thức ăn dễ tiêu.

B. Nước nghèo thức ăn tự nhiên.

C. Chứa nhiều khí độc như mêtan, hyđrô sunfua.

D. Tất cả đều sai.

Câu 9. Điều gì sẽ xảy ra khi nhiệt độ trong nước cao?

A. Lượng khí hòa tan tăng.

B. Lượng khí hòa tan giảm.

C. Áp suất không khí tăng.

D. Áp suất không khí giảm.

đáp án Trắc nghiệm Công nghệ 7 bài 50: Môi trường nuôi thuỷ sản

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 6A
Câu 2BCâu 7C
Câu 3CCâu 8C
Câu 4DCâu 9B
Câu 5ACâu 10B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X