Trắc nghiệm bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 12 bài 5 chương 1 Đại số & giải tích 12 có đáp án giúp bạn học tốt hơn

Câu 1. Đồ thị hàm số $y=a^{4}+bx^{2}+c$ ($a\neq 0$) có dạng sau:

img

Xác định dấu của a, b, c

A. a > 0; b < 0; c < 0.

B. a < 0; b < 0; c < 0.

C. a > 0; b > 0; c < 0.

D. a > 0; b < 0; c > 0.

Câu 2. Đồ thị hàm số $y=a^{4}+bx^{2}+c$ ($a\neq 0$) có dạng sau:

img

Xác định dấu của a, b, c.

A. a > 0; b = 0; c = 0.

B. a > 0; b > 0; c = 0.

C. a > 0; b < 0; c = 0.

D. a < 0; b < 0; c = 0.

Câu 3. Hàm số $y=ax^{3}+bx^{2}+cx+d$ có đồ thị như hình bên. Xác định dấu của a, b, c, d.
img

A. a< 0; b < 0; c > 0; d < 0.

B. a< 0; b > 0; c > 0; d < 0.

C. a> 0; b > 0; c > 0; d < 0.

D. a< 0; b > 0; c > 0; d > 0.

Câu 4. Hàm số $y=ax^{3}+bx^{2}+cx+d$ có đồ thị như hình bên. Xác định dấu của a, b, c, d.
img

A. a > 0; b = 0; c < 0; d = 0.

B. a < 0; b = 0; c < 0; d = 0.

C. a > 0; b = 0; c > 0; d = 0.

D. a > 0; b = 0; c < 0; d > 0.

Câu 6. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

img

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số có bốn điểm cực trị.

B. Hàm số đạt cực tiểu tại $x=2$.

C. Hàm số không có cực đại.

D. Hàm số đạt cực tiểu tại $x=-5$

Câu 8. cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

img

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 0)$.

B. Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng $( 0; 2)$.

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

Câu 9. Đường cong dưới đây là đồ thị hàm số nào?
img

A. $y=-x^3+x^2-1$.

B. $y=x^4-x^2-1$.

C. $y=x^3-x^2-1$.

D. $y=-x^4+x^2-1$.

Câu 11. Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=-x^3-3x^2+5x+1$ là:

A. $y=\frac{-16x}{3}+\frac{34}{3}$.

B. $y=\frac{-16x}{3}-\frac{34}{3}$.

C. $y=\frac{16x}{3}-\frac{2}{3}$.

D. $y=\frac{16x}{3}+\frac{2}{3}$.

đáp án Trắc nghiệm bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 8 C
Câu 2 C Câu 9 B
Câu 3 B Câu 10 C
Câu 4 A Câu 11 C
Câu 5 C Câu 12 D
Câu 6 B Câu 13 A
Câu 7 B Câu 14 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X