Trắc nghiệm bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 12 bài 5 chương 1 Đại số & giải tích 12 có đáp án giúp bạn học tốt hơn

Câu 1. Đồ thị hàm số $y=a^{4}+bx^{2}+c$ ($a\neq 0$) có dạng sau:

img

Xác định dấu của a, b, c
Câu 2. Đồ thị hàm số $y=a^{4}+bx^{2}+c$ ($a\neq 0$) có dạng sau:

img

Xác định dấu của a, b, c.
Câu 3. Hàm số $y=ax^{3}+bx^{2}+cx+d$ có đồ thị như hình bên. Xác định dấu của a, b, c, d.
img
Câu 4. Hàm số $y=ax^{3}+bx^{2}+cx+d$ có đồ thị như hình bên. Xác định dấu của a, b, c, d.
img
Câu 5. Cho hàm số $y=-x^4+2x^2$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ để phương trình $-x^4+2 x^2=m$ có bốn nghiệm thực phân biệt.
img
Câu 6. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

img

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
Câu 7. Đường thẳng $y=3x+m$ là tiếp tuyến của đường cong $y=x^3+2$ khi m bằng
Câu 8. cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

img

Mệnh đề nào dưới đây đúng?
Câu 9. Đường cong dưới đây là đồ thị hàm số nào?
img
Câu 10. Biết rằng đường thẳng $y=-2x+2$ cắt đồ thị hàm số $y= x^3+x+2$ tại một điểm duy nhất có toạ độ $(x_0; y_0)$. Tìm $y_0.$
Câu 11. Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=-x^3-3x^2+5x+1$ là:
Câu 12. Với mọi $m \in (-1;1)$ phương trình $\sin^2 x +\cos x=m$ có mấy nghiệm trên đoạn $[0; \pi]$
Câu 13. Với m>0 phương trình $|x|=\sqrt[3]{2x^2-|x|+m-1}$ có ít nhất mấy nghiệm
Câu 14. Tìm m để phương trình $x^4-2x^2+3-m^2+2m=0$ có đúng 3 nghiệm phân biệt

đáp án Trắc nghiệm bài Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 8 C
Câu 2 C Câu 9 B
Câu 3 B Câu 10 C
Câu 4 A Câu 11 C
Câu 5 C Câu 12 D
Câu 6 B Câu 13 A
Câu 7 B Câu 14 D

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X