Trắc nghiệm bài Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 12 bài 3 chương 1 Đại số & giải tích 12 có đáp án giúp bạn học tốt hơn

Câu 2. Tìm GTNN của $y=x^2-3x=5$

A. $\frac{11}{2}$

B. $\frac{11}{3}$

C. $\frac{11}{5}$

D. $\frac{11}{4}$

Câu 8. Tìm giá trị nhỏ nhất $m$ của hàm số $y=x^4-x^2+13$ trên đoạn $[-2;3]$.

A. $m=\frac{51}{4}$.

B. $m=\frac{49}{4}$.

C. $m=13$.

D. $m=\frac{51}{2}$.

Câu 10. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=2\sin x+\cos 2x$ trên đoạn $[0; \pi]$ là

A.$ \frac{2}{3}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{5}{3}$

D. $\frac{2}{5}$

Câu 14. GTLN của hàm số $y=x-\sqrt{x^2+1}$

A. 0

B. $+\infty$

C. Không tồn tại

D. Không có đáp án

Câu 16. GTLN của hàm số

$y=\left\{\begin{matrix}-x^2+3; -2\leq x\leq 0\\3-x; 0

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

đáp án Trắc nghiệm bài Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 11 C
Câu 2 D Câu 12 D
Câu 3 A Câu 13 D
Câu 4 D Câu 14 C
Câu 5 C Câu 15 B
Câu 6 D Câu 16 B
Câu 7 D Câu 17 C
Câu 8 A Câu 18 C
Câu 9 A Câu 19 A
Câu 10 B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X