Ôn tập Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm ôn tập 5 chương 1 Đại số & giải tích 12 có đáp án

Câu 1. Hàm số nào sau đây đồng biến trên từng khoảng xác định của nó

A. y = (2x + 1)/(x - 2)

B. y = (x - 1)/(2 - x)

C. y = √(2 - x) - x

D. y = (-1/3)x3 + 2x2 - 3x + 2

Câu 2. Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x) = x2(x + 2). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng (-2; +∞)

B. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng (-∞; -2) và (0; +∞)

C. Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng (-∞; -2) và (0; +∞)

D. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng (-2; 0)

Câu 3. Cho hàm số y = x - 4/x. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên R

B. Hàm số nghịch biến trên R

C. Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞; 0) và (0; +∞)

D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-∞; 0) và (0; +∞)

Câu 5. Cho hàm số y = f(x) = x + sin⁡x, x ∈ [0; π]. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

A. Hàm số f(x) đồng biến trên (0; π)

B. Hàm số f(x) nghịch biến trên (0; π)

C. Hàm số f(x) không đổi trên (0; π)

D. Hàm số f(x) nghịch biến trên (0; π/2)

Câu 6. Khoảng đồng biến của hàm số y = (x2 + x + 2)/(x - 1) là:

A. (-∞; -3) và (1; +∞)

B. (-∞; -1) và (3; +∞)

C. (1; +∞)

D. (-1; 3)

Câu 10. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên (-∞; +∞).

A. y = (2x - 1)/(x - 5)

B. y = x4 + 3x2 + 1

C. y = -x3 - 2x + 1

D. y = x3 + 2x - 1

Câu 11. Hàm số y = -x4 + 4x2 + 1 nghịch biến trên mỗi khoảng nào sau đây?

A. (-√3; 0) và (√2; +∞)

B. (-√2; √2)

C. (√2; +∞)

D. (-√2; 0) và (√2; +∞)

Câu 12. Cho hàm số y = x3 + 2x + 1. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đồng biến trên tập R

B. Hàm số đồng biến trên (0; +∞), nghịch biến trên (-∞; 0)

C. Hàm số nghịch biến trên tập R

D. Hàm số nghịch biến trên (0; +∞), đồng biến trên (-∞; 0)

Câu 13. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số y = (2x + 1)/(x - 1) là đúng?

A. Hàm số luôn nghịch biến trên R\{1}

B. Hàm số luôn nghịch biến trên (-∞; 1) và (1; +∞)

C. Hàm số luôn đồng biến trên R\{1}

D. Hàm số luôn đồng biến trên (-∞; 1) và (1; +∞)

Câu 15. Hàm số y = x2/(1 - x) đồng biến trên các khoảng

A. (-∞; 1) và (1; 2)

B. (-∞; 1) và (2; +∞)

C. (0; 1) và (1; 2)

D. (-∞; 1) và (1; +∞)

đáp án Ôn tập Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 9B
Câu 2ACâu 10D
Câu 3CCâu 11D
Câu 4BCâu 12A
Câu 5ACâu 13B
Câu 6BCâu 14A
Câu 7BCâu 15C
Câu 8B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X