Trắc nghiệm bài Đường tiệm cận

Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 12 bài 4 chương 1 Đại số & giải tích 12 có đáp án giúp bạn học tốt hơn

Câu 1. Tìm m để đồ thị hàm số $y=\frac{x+1}{\sqrt{mx^{2}+1}}$ có hai tiệm cận ngang.
Câu 2. Đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{x+3}}{x+1}$ có tất cả bao nhiêu tiệm cận?
Câu 3. Tìm m để đồ thị hàm số $y=\frac{x-1}{\sqrt{x^{2}-4x+m}}$ có đúng một tiệm cận đứng?
Câu 4. Hàm số nào sau đây có đồ thị nhận đường thẳng x=0 làm tiệm cận đứng?
Câu 5. Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{4x^{2}-1}+3x^{2}+2}{x^{2}-x}$.
Câu 6. Tìm m để đồ thị hàm số $y=\frac{(x-1)^2}{\sqrt{x^{2}-2mx+m}}$ có đúng một tiệm cận đứng.
Câu 7. Đường tiệm cận ngang của đồ thị $y=x+\sqrt{x^2+2x}$
Câu 8. Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{\sqrt{4x^2-1}}-x}{x^2-x}$.
Câu 9. Tìm tất cả các TCĐ của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1-\sqrt{x^2+x+3}}{x^2-5x+6}.$
Câu 10. Tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\frac{2x-1}{x-1}$.
Câu 11. Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng?
Câu 12. Đồ thị hàm số $y=\frac{2x-3}{x^2-3x+2}$ có các đường tiệm cận là:
Câu 13. TCD của đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{x}}{4-x^2}$ là
Câu 14. Đồ thị hàm số $y=\frac{1-3x^2}{x^2-6x+9}$ có các đường tiệm cận là:
Câu 15. Đồ thị hàm số $y=\frac{1-2x}{1-|x|}$ có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận?
Câu 16. Đồ thị hàm số $y= \frac{4x-3}{2x^2-x-1}$ có bao nhiêu đường tiệm cận
Câu 17. Cho hàm số $y=\frac{2x+\sqrt{x^2-4}}{x-2}$ có đồ thị (C). Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau
Câu 18. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số $y=\frac{2x-3}{\sqrt{(m-1)x^2+4}}$ có hai tiệm cận ngang
Câu 19. Đồ thị $y=\frac{x+1}{x-2}$ có tất cảbao nhiêu tiệm cận?
Câu 20. Đồ thị $y=\frac{2x+1}{x^2-2}$ có tất cảbao nhiêu tiệm cận?

đáp án Trắc nghiệm bài Đường tiệm cận

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 11 D
Câu 2 C Câu 12 A
Câu 3 B Câu 13 C
Câu 4 B Câu 14 A
Câu 5 A Câu 15 A
Câu 6 C Câu 16 C
Câu 7 C Câu 17 B
Câu 8 C Câu 18 B
Câu 9 D Câu 19 B
Câu 10 B Câu 20 C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X