Trắc nghiệm bài Đường tiệm cận

Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 12 bài 4 chương 1 Đại số & giải tích 12 có đáp án giúp bạn học tốt hơn

Câu 4. Hàm số nào sau đây có đồ thị nhận đường thẳng x=0 làm tiệm cận đứng?

A. $y=x-3+\frac{1}{(x-1)^2}$

B. $y=2x-1+\frac{1}{x}$

C. $y=\frac{x^2+2x}{x-3}$

D. $\frac{2x^3-x^2}{x^2+1}$

Câu 11. Đồ thị hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng?

A. $y=\frac{\sqrt{4-x^2}}{x-5}.$

B. $y=\frac{\sqrt{4-x^2}}{x-4}.$

C. $y=\frac{\sqrt{4-x^2}}{x-3}.$

D. $y=\frac{\sqrt{4-x^2}}{x-2}.$

Câu 12. Đồ thị hàm số $y=\frac{2x-3}{x^2-3x+2}$ có các đường tiệm cận là:

A. $x=1; x=2; y=0.$

B. $x=1; x=2; y=2.$

C. $x=1; y=0.$

D. $x=1; x=2; y=-3.$

Câu 14. Đồ thị hàm số $y=\frac{1-3x^2}{x^2-6x+9}$ có các đường tiệm cận là:

A. $x=3; y=-3.$

B. $x=3; y=0.$

C. $x=3; y=1.$

D. $x=-3; y=3.$

Câu 17. Cho hàm số $y=\frac{2x+\sqrt{x^2-4}}{x-2}$ có đồ thị (C). Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau

A. Đường y=2 là một tiệm cận ngang của C

B. Đường y=1 là một tiệm cận ngang của C

C. Đường y=3 là một tiệm cận ngang của C

D. Đường y=4 là một tiệm cận ngang của C

đáp án Trắc nghiệm bài Đường tiệm cận

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 A Câu 11 D
Câu 2 C Câu 12 A
Câu 3 B Câu 13 C
Câu 4 B Câu 14 A
Câu 5 A Câu 15 A
Câu 6 C Câu 16 C
Câu 7 C Câu 17 B
Câu 8 C Câu 18 B
Câu 9 D Câu 19 B
Câu 10 B Câu 20 C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X