Đồ thị hàm số y=a4+bx2+c (aneq 0) có dạng sau: Xác định dấu của a, b, c.

20/08/2020 111

Câu Hỏi:
Đồ thị hàm số $y=a^{4}+bx^{2}+c$ ($a\neq 0$) có dạng sau:

img

Xác định dấu của a, b, c.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 12 mới nhất

X