Trắc nghiệm bài Cực trị của hàm số

Bộ câu hỏi bài tập trắc nghiệm Toán 12 bài 2 chương 1 Đại số & giải tích 12 có đáp án giúp bạn học tốt hơn

Câu 3. Hàm số f(x) có đạo làm là $f'(x)=x(x+1)^2 (x-2)^4.$ Số cực trị của hàm số f(x) là

@Hàm số f(x) có đạo làm là $f'(x)=x(x+1)^2 (x-2)^4.$ Số cực trị của hàm số f(x) là 1

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 4. Trong các hàm số sau, hàm số nào không có điểm cực trị?

A. $y=|x-1|$

B. $y= -x^3+6x^2-12x+5$

C. $y=x^4$

D. $y=4x^4+3x^3+2x^2+x$

Câu 5. Điểm cực đại của hàm số $y=-x^3-3x^2+1$ là

@Điểm cực đại của hàm số $y=-x^3-3x^2+1$ là 0

A. 0

B. -2

C. 2

D. Không tồn tại

Câu 6. Cho hàm số $ y= f(x)$ liên tục trên R, có đạo hàm $f'(x)=x^3(x-2)^4(x+3)^5.$ Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

A. Có 3 điểm cực trị

B. Không có cực trị

C. Có 1 điểm cực trị

D. Có 2 điểm cực trị

Câu 7. Điểm cực tiểu của hàm số $y=x^4+4x^2+2$ là

@ Điểm cực tiểu của hàm số $y=x^4+4x^2+2$ là 0

A. 1

B. 0

C. -2

D. 4

Câu 8. Hàm số $y=\cos x$ đạt cực trị tại những điểm

A. $x=k\pi$

B. $x=k\frac{\pi}{2}$

C. $x=k\frac{\pi}{4}$

D. $x=k\frac{\pi}{8}$

Câu 9. Với giá trị nào của m, hàm số $y= x^3-2x^2+mx-1$ không có cực trị?

A. $m\geq \frac{4}{3}$

B. $m< \frac{4}{3}$

C. $m> \frac{4}{3}$

D. $m\leq \frac{4}{3}$

Câu 10. Giá trị của m để hàm số $y=x^3-3mx^2+(m^2-1)x+2$ đạt cực đại tại x=2 là

@Giá trị của m để hàm số $y=x^3-3mx^2+(m^2-1)x+2$ đạt cực đại tại x=2 là m=11

A. m=1

B. m=11

C. m=-1

D. Không tồn tại

Câu 13. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $[-1; +\infty)$, có đạo hàm $f'(x)=(\sqrt{x+1}-2)(x-3)(x+4)(x^2-1)$. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

A. Có 3 điểm cực trị.

B. Không có cực trị.

C. Có 1 điểm cực trị.

D. Có 2 điểm cực trị.

Câu 19. Phương trình đường thẳng đi qua các điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=-x^3-3x^2+5x+1$ là:

A. $y=\frac{-16x}{3}+\frac{34}{3}$.

B. $y=\frac{-16x}{3}-\frac{34}{3}$.

C. $y=\frac{16x}{3}-\frac{2}{3}$.

D. $y=\frac{16x}{3}+\frac{2}{3}$.

đáp án Trắc nghiệm bài Cực trị của hàm số

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 11 B
Câu 2 D Câu 12 C
Câu 3 B Câu 13 C
Câu 4 B Câu 14 B
Câu 5 A Câu 15 D
Câu 6 D Câu 16 A
Câu 7 B Câu 17 B
Câu 8 A Câu 18 C
Câu 9 A Câu 19 C
Câu 10 B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Các đề khác

X