Hàm số y=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình bên. Xác định dấu của a, b, c, d.

20/08/2020 775

Câu Hỏi:
Hàm số $y=ax^{3}+bx^{2}+cx+d$ có đồ thị như hình bên. Xác định dấu của a, b, c, d.
img
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 12 mới nhất

X