Biết rằng đường thẳng y=-2x+2 cắt đồ thị hàm số y= x3+x+2 tại một điểm duy nhất

20/08/2020 269

Câu Hỏi:
Biết rằng đường thẳng $y=-2x+2$ cắt đồ thị hàm số $y= x^3+x+2$ tại một điểm duy nhất có toạ độ $(x_0; y_0)$. Tìm $y_0.$
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 12 mới nhất

X