Sinh sản hữu tính ở thực vật là:

01/12/2020 935

Câu Hỏi:
Sinh sản hữu tính ở thực vật là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Sinh sản hữu tính là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X