Hình thức sinh sản có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hình thức sinh sản có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới là khái niệm về

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sinh sản hữu tính là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa hai giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X