Trắc nghiệm Sinh 11 bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 42 có đáp án: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Câu 1. Sinh sản hữu tính ở thực vật là:
Câu 2. Hình thức sinh sản có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới là khái niệm về
Câu 3. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở thực vật?
Câu 4. Sinh sản hữu tính ưu việt hơn sinh sản vô tính chủ yếu là
Câu 5. Hoa có cấu tạo gồm?
Câu 6. Cấu tạo 1 hoa lưỡng tính gồm các bộ phận:
Câu 7. Sự hình thành giao tử đực ở cây có hoa diễn ra như thế nào?
Câu 8. Trong sự hình thành hạt phấn, từ 1 tế bào mẹ (2n) trong bao phấn giảm phân hình thành:
Câu 9. Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?
Câu 10. Trong quá trình hình thành giao tử đực ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?
Câu 11. Tế bào được hình thành qua giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn)
Câu 12. Tế bào được hình thành qua giảm phân (ở quá trình hình thành hạt phấn) là:
Câu 13. Sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa diễn ra như thế nào?
Câu 14. Trong sự hình thành túi phôi, từ 1 tế bào mẹ (2n) của noãn trong bầu nhuỵ giảm phân hình thành:
Câu 15. Bộ nhiễm sắc thể có mặt trong các tế bào ở sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa là?
Câu 16. Trong sự hình thành túi phôi ở thực vật có hoa, các tế bào mang bộ NST đơn bội bao gồm?
Câu 17. Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa có mấy lần phân bào?
Câu 18. Trong quá trình hình thành túi phôi ở thực vật có hoa, sau giảm phân, có mấy lần nguyên phân?
Câu 19. Giao tử cái ở thực vật được gọi là
Câu 20. Noãn câu ở thực vật chính là
Câu 21. Khác với động vật sự hình thành giao tử ở thực vật
Câu 22. Sự hình thành giao tử ở thực vật khác với động vật ở đặc điểm nào sau đây?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 12D
Câu 2ACâu 13B
Câu 3CCâu 14C
Câu 4BCâu 15B
Câu 5DCâu 16D
Câu 6BCâu 17C
Câu 7DCâu 18C
Câu 8CCâu 19D
Câu 9BCâu 20A
Câu 10BCâu 21C
Câu 11CCâu 22D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X