Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau:

24/11/2020 13

Câu Hỏi:
Hãy chỉ ra câu sai trong các câu sau:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Trong nhiệt giai Farenhai, nhiệt độ của nước đá đang tan là 32⁰F

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 6 mới nhất

X