Di truyền học tư vấn không dựa trên cơ sở nào?

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 20/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Di truyền học tư vấn không dựa trên cơ sở nào?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Di truyền học tư vấn không dựa trên kết quả của phép lai phân tích

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Ý nghĩa thực tiễn của di truyền học là:

Ý nghĩa thực tiễn của di truyền học là cung cấp cơ sở lí luận cho khoa học chọn giống, y học, công nghệ sinh học.

Trong ứng dụng di truyền học, cừu Đôli là sản phẩm của phương pháp

Cừu Đôli là sản phẩm của phương pháp nhân bản vô tính ở động vật.

Thể đồng hợp là gì?

Thể đồng hợp là các gen trong một cặp tương ứng ở tế bào sinh dưỡng giống nhau.
Giải thích
Thể đồng hợp là cá thể mang 2 alen giống nhau thuộc cùng 1 gen. Có thể quy ước PP là thể đồng hợp trội, aa là thể đồng hợp lặn.
Thể đồng hợp là gì?

Trường hợp cơ thể sinh vật có bộ nhiễm sắc thể mất hẳn một cặp nhiễm sắc thể tương đồng, di truyền học gọi là

Thể không nhiễm là thể mà trong tế bào sinh dưỡng có hiện tượng thiếu 1 cặp NST tương đồng nào đó

Gánh nặng của di truyền là?

Gánh nặng của di truyền là trong vốn gen của quần thể người tồn tại các gen đột biến gây chết hoặc nửa gây chết.

Ở người, tính trạng có túm lông trên tai di truyền

Ở người, tính trạng có túm lông trên tai là do gen trên NST giới tính Y (không có trên X) → Tính trạng này sẽ di truyền thẳng theo bố

Di truyền y học là khoa học nghiên cứu về

Di truyền y học: Là khoa học nghiên cứu, chẩn đoán, phòng ngừa, hạn chế các bệnh, tật di truyền và điều trị trong một số trường hợp bệnh lí.

=> Đáp án: A

Phương pháp có thể phát hiện bệnh di truyền người do đột biến NST gây ra là:

Nghiên cứ tế bào và phân tích bộ NST ở người đều để phát hiện bệnh di truyền do đột biến NST
Nghiên cứu trẻ đồng sinh để nghiên cứu sự nhr hưởng của môi trường khác nhau lên cùng kiểu gen

=> Đáp án: B

Khẳng định đúng về bệnh di truyền phân tử

Bệnh di truyền phân tử là bệnh do các đột biến gen gây nên. Không thể phát hiện bằng quan sát cấu trúc NST, gen gây bệnh sẽ truyền cho đời sau nhưng để biểu hiện thành tính trạng thì còn phụ thuộc vào môi trường và tổ hợp chứa gen đó.
Down là một hội chứng có nguyên nhân là tồn tại 3 NST số 21.

=> Đáp án: B

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X