Có các mệnh đề sau :(1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 30/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Có các mệnh đề sau :
(1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh.
(2) Ion NO - 3 có tính oxi hóa trong môi trường axit.
(3) Khi nhiệt phân muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO2
(4) Hầu hết muối nitrat đều bền nhiệt.
Trong các mệnh đề trên, những mệnh đề đúng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Các mệnh đề đúng là

  • Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh;
  • Khi nhiệt phân muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO2.
Muối nitrat là muối của axit nitric. Nó được cấu tạo bởi ion nitrat NO3– cùng các ion kim loại dương. Thông thường, muối nitrat được hình thành nhờ các phản ứng của axit nitric với kim loại. Ngoài ra, nó cũng được tạo ra bởi các ion dương khác như NH4+

Muối nitrat dễ bị nhiệt phân hủy và giải phóng oxi. Đây là lý do muối nitrat có tính oxi hóa mạnh ở nhiệt độ cao hay còn gọi là nhiệt phân muối nitrat
  • Muối nitrat của các kim loại hoạt động mạnh (đứng trước Mg) như kali, natri… sẽ phân hủy tạo ra muối nitrit + O2.
Ví dụ: 2KNO3 → 2KNO2 + O2(↑) (nhiệt độ)
  • Muối nitrat của kim loại trung bình (từ Mg đến Cu) như kẽm, sắt, chì, magie, đồng... bị phân hủy tạo thành oxit của kim loại tương ứng + NO2 và O2.
Ví dụ: 2Cu(NO3)2 --> 2CuO + 4NO2(↑) + O2(↑)
  • Muối nitrat của kim loại đứng sau Cu sẽ bị phân hủy tạo thành kim loại + NO2 + O2
Ví dụ: 2AgNO3 → 2Ag(↓) + 2NO2(↓) + O2(↑) (nhiệt độ)

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Phản ứng nào trong các phản ứng sau đây, cacbon thể hiện tính oxi hóa ?

Phản ứng cacbon thể hiện tính oxi hóa là 3C + 4Al → Al4C3

Trong phản ứng này, số oxi hóa của C giảm từ 0 xuống -4 do đó C thể hiện tính oxi hóa.

Phản ứng oxi hóa khử là gì?


Phản ứng oxi hóa khử là một phản ứng hóa học có sự chuyển electron giữa các chất tham gia vào phản ứng. Hiểu một cách đơn giản, đây là phản ứng khiến một số nguyên tố thay đổi số oxi hóa.

Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

Trong các ion Cu2+; Na+; Mg2+; Fe2+ thì ion Cu2+ có tính oxi hóa mạnh nhất.
Tính oxi hóa của các ion được xếp theo thứ tự giảm dần như sau:
Fe3+ > Cu2+ > Fe2+ > Al3+ > Mg2+

Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa ?

Trong phản ứng 2Mg + Si → Mg2Si thì số oxi hóa của Si giảm từ 0 xuống -4, do vậy Si đóng vai trò là chất oxi hóa.

Dãy chất nào trong các dãy sau đây gồm các chất đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2?

Dãy chất gồm các chất đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2 là O2, nước brom, dung dịch KMnO4

Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

Ion có tính oxi hóa mạnh nhất là Ag+. Thứ tự tính oxi hóa dãy trên: Ag+ > Al3+ > Mg2+ > Na+

Cho các ion: Na+, Mg2+, Cu2+, Ag+. Ion có tính oxi hóa yếu nhất là?

Trong các ion: Na+, Mg2+, Cu2+, Ag+. Ion Na+ có tính oxi hóa yếu nhất.

Cho các phát biểu sau:

(a) Hợp chất $Fe \left( NO _{3}\right)_{2}$ vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

(b) Corinđon có chứa $Al _{2} O _{3}$ ở dạng khan.

(c) Sục khí $H _{2} S$ vào dung dịch $FeCl _{3}$ thu được kết tủa.

(d) Kim loại kiềm dùng làm chất xúc tác trong nhiều phản ứng hữu cơ.

(e) Một trong các ứng dụng của Mg là chế tạo dây dẫn điện.

Số phát biểu đúng là

(a) Hợp chất$Fe \left( NO _{3}\right)_{2}$ vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

(b) Corinđon có chứa $Al _{2} O _{3}$ ở dạng khan.

(c) Sục khí $H _{2} S$ vào dung dịch $FeCl _{3}$ thu được kết tủa.

(d) Kim loại kiềm dùng làm chất xúc tác trong nhiều phản ứng hữu cơ.

Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

Fe3+ là ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X