Trắc nghiệm hóa 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, tính khử, bài tập phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế HNO3 từ

A. NH3 và O2

B. NaNO2 và H2SO4 đặc.

C. NaNO3 rắn và H2SO4 đặc..

D. NaNO2 và HCl đặc.

Câu 2. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa ?

A. ZnS + HNO3 (đặc nóng) →

B. Fe2O3 + HNO3 (đặc nóng) →

C. FeSO4 + HNO3(loãng) →

D. Cu + HNO3(đặc nóng) →

Câu 4. HNO3 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?

A. NH3 , Al2O3 , Cu2S , BaSO4

B. Cu(OH)2 , BaCO3 , Au , Fe2O3

C. CuS, Pt, SO2, Ag

D. Fe(NO3)2 , S , NH4HCO3 , Mg(OH)2

Câu 5. Khi nhiệt phân, nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí NO2 , O2 là

A. Cu(NO3)2 , Pb(NO3)2.

B. Ca(NO3)2 , Hg(NO3)2 , AgNO3

C. Zn(NO3)2 , AgNO3 , LiNO3.

D. Hg(NO3)2 , AgNO3.

Câu 6. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm

A. FeO , NO2 , O2.

B. Fe2O3 , NO2.

C. Fe , NO2 , O2.

D. Fe2O3 , NO2 , O2.

Câu 7. Nhận định nào sau đây là sai ?

A. HNO3 phản ứng với tất cả bazơ.

B. HNO3(loãng, đặc, nóng) phản ứng với hầu hết kim loại trừ Au, Pt.

C. tất cả các muối amoni khi nhiệt phân đều tạo khí amoniac.

D. Hỗn hợp muối nitrat và hợp chất hữu cơ nóng chảy có thể bốc cháy.

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 9B
Câu 2BCâu 10D
Câu 3DCâu 11D
Câu 4DCâu 12C
Câu 5DCâu 13C
Câu 6DCâu 14C
Câu 7CCâu 15A
Câu 8D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X