Trắc nghiệm hóa 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, tính khử, bài tập phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 1. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế HNO3 từ
Câu 2. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào HNO3 không đóng vai trò chất oxi hóa ?
Câu 3. Chỉ sử dụng dung dịch HNO3 loãng, có thể nhận biết được bao nhiêu chất rắn riêng biệt sau : MgCO3 , Fe3O4, CuO, Al2O3?
Câu 4. HNO3 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?
Câu 5. Khi nhiệt phân, nhóm các muối nitrat cho sản phẩm kim loại, khí NO2 , O2 là
Câu 6. Nhiệt phân hoàn toàn Fe(NO3)2 trong không khí thu được sản phẩm gồm
Câu 7. Nhận định nào sau đây là sai ?
Câu 8. Có các mệnh đề sau :
(1) Các muối nitrat đều tan trong nước và đều là chất điện li mạnh.
(2) Ion NO - 3 có tính oxi hóa trong môi trường axit.
(3) Khi nhiệt phân muối nitrat rắn ta đều thu được khí NO2
(4) Hầu hết muối nitrat đều bền nhiệt.
Trong các mệnh đề trên, những mệnh đề đúng là
Câu 9. Để điều chế 5 lít dung dịch HNO3 21% (D = 1,2g/ml) bằng phương pháp oxi hóa NH3 với hiệu suất toàn quá trình là 80%, thể tích khí NH3 (đktc) tối thiểu cần dùng là
Câu 10. Cho 11,6 gam muối FeCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HNO3 được hỗn hợp khí CO2, NO và dung dịch X. Khi thêm dung dịch HCl (dư) vào dung dịch X, thì dung dịch thu được hòa tan tối đa bao nhiêu bột đồng kim loại, biết rằng có khí NO bay ra?
Câu 11. Chia 20 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Zn thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần một trong O2 dư thu được 21 gam hỗn hợp oxit. Phần hai hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thu được V (lít) NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là
Câu 12. Hòa tan 23,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4 và CuO có cùng khối lượng vào dung dịch HNO3 vừa đủ chứa 0,77 mol HNO3 thu được bằng dung dịch Y và khí Z gồm NO và NO2. Khối lượng mol trung bình của Z bằng
Câu 13. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,2 mol Mg và 0,03 mol MgO trong V lít dung dịch HNO3 0,5M vừa đủ thu được dung dịch Y và 0,896 lít (đktc) khi N2O duy nhất. Giá trị của V và tổng khối lượng muối thu được trong Y lần lượt là
Câu 14. Nung nóng AgNO3 được chất rắn X và khí Y. Dẫn khí Y vào cốc nước được dung dịch Z. Cho toàn bộ X vào Z thấy X tan một phần và thoát ra khí NO duy nhất. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm khối lượng của X không tan trong Z là
Câu 15. Cho 30,6 gam hỗn hợp Cu, Fe, Zn tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch chứa 92,6 gam muối khan ( không chứa muối amoni ). Nung hỗn hợp muối đến khối lượng không đổi, thu được m gam rắn. Giá trị của m là

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 9: Axit nitric và muối nitrat

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1CCâu 9B
Câu 2BCâu 10D
Câu 3DCâu 11D
Câu 4DCâu 12C
Câu 5DCâu 13C
Câu 6DCâu 14C
Câu 7CCâu 15A
Câu 8D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X