Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa trong phản ứng nào

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa trong phản ứng nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa trong phản ứng 4S + 6NaOH (đặc) to → 2Na2S + Na2S2O3 +3H2O

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với H2SO4 loãng lại có phản ứng tráng gương, đó là do:

Dung dịch saccarozơ tinh khiết không có tính khử, nhưng khi đun nóng với H2SO4 loãng lại có phản ứng tráng gương, đó là do đã có sự thủy phân saccarozơ tạo ra glucozơ và fructozơ, chúng đều tráng gương được trong môi trường bazơ.

Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

Kim loại có tính khử mạnh nhất là Ag (bạc).

Giải thích:

Dựa vào dãy điện hóa của kim loại:

Trong phản ứng nào sau đây, nitơ thể hiện tính khử ?

N2O + O2 $\overset {3000°C} \rightarrow$ 2N2O

Số oxi hóa của N tăng từ 0 lên +2 nên N2 thể hiện tính khử.

Ion kim loại nào sau đây có tính khử?

Ion Fe2+ có tính khử.
Fe2+ → Fe3+ + 1e
Ion Fe2+ có tính khử vì số oxi hóa chưa tối đa.

Chọn những câu đúng trong các câu sau :

(1) Xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)2 nhưng tan được trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2.
(2) Glucozơ được gọi là đường mía.
(3) Dẫn khí H2 vào dung dịch glucozơ, đun nóng, xúc tác Ni thu được poliancol.

Những câu đúng là

(1) Xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)2 nhưng tan được trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2.
(3) Dẫn khí H2 vào dung dịch glucozơ, đun nóng, xúc tác Ni thu được poliancol.
(4) Glucozơ được điều chế bằng cách thủy phân tinh bột nhờ xúc tác HCl hoặc enzim.

Một cacbohiđrat không có tính khử. Thuỷ phân hoàn toàn 8,55 gam X rồi cho sản phẩm tác dụng với dung dịch AgNO3 trong amoniac, đun nhẹ thu được 10,8 gam Ag. X là

nAg = 0,1 mol.

Xét trường hợp A là monosaccarit: nA = 0,1 : 2 = 0,05 mol. mA = 0,05 . 180 = 9 gam => không thỏa mãn.

Xét trường hợp A là Đissaccarit, ta có nA = 0,1 : 4 = 0,025 mol; mA = 0,025 . 342 = 8,55 thỏa mãn

Cho 3 kim loại thuộc chu kỳ 3: 11Na, 12Mg, 13Al. Tính khử của chúng giảm theo thứ tự là:

Cho 3 kim loại thuộc chu kỳ 3: 11Na, 12Mg, 13Al. Tính khử của chúng giảm theo thứ tự là Na > Mg > Al..

Lý thuyết: Các kim loại Na; Mg; Al cùng thuộc chu kì 3, mà trong cùng chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân thì tính khử giảm dần

Cho các kim loại sau: Na, K, Fe, Mg. Kim loại có tính khử mạnh nhất là?

Cho các kim loại sau: Na, K, Fe, Mg. Kim loại có tính khử mạnh nhất là K.

Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

Kim loại có tính khử yếu nhất là Ag.

đề trắc nghiệm hóa học 10 mới nhất

X