Choose the word that has main stress placed differently from the others.

01/12/2020 621

Câu Hỏi:
Choose the word that has main stress placed differently from the others.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
contest /ˈkɒntest/
sponsor /ˈspɒnsə(r)/
observe /əbˈzɜːv/
borrow /ˈbɒrəʊ/
Câu C trọng âm rơi vào âm 2, còn lại là âm 1.
Đáp án cần chọn là: C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
stimulate /ˈstɪmjuleɪt/
competition /ˌkɒmpəˈtɪʃn/
disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/
opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/
Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 3

Đáp án cần chọn là: A
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
knowledge /ˈnɒlɪdʒ/
maximum /ˈmæksɪməm/
athletics /æθˈletɪks/
marathon /ˈmærəθən /
Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1.

Đáp án cần chọn là: C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
recite /rɪˈsaɪt/
organize /ˈɔːɡənaɪz/
apologize /əˈpɒlədʒaɪz/
participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/
Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2
Đáp án cần chọn là: B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/
compete /kəmˈpiːt/
award /əˈwɔːd/
represent /ˌreprɪˈzent/
Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 2

Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
athletics /æθˈletɪks/
marathon /ˈmærəθən/
faithfully /ˈfeɪθfəli/
smoothly /ˈsmuːðli/
Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ð/, còn lại là /θ/

Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X