Choose the word that has main stress placed differently from the others. Trắc

01/12/2020 37

Câu Hỏi:
Choose the word that has main stress placed differently from the others.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
knowledge /ˈnɒlɪdʒ/
maximum /ˈmæksɪməm/
athletics /æθˈletɪks/
marathon /ˈmærəθən /
Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại là âm tiết 1.

Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X