Choose the word that has main stress placed differently from the others. Trắc

01/12/2020 307

Câu Hỏi:
Choose the word that has main stress placed differently from the others.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/
compete /kəmˈpiːt/
award /əˈwɔːd/
represent /ˌreprɪˈzent/
Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại là âm tiết 2

Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X