Choose the word that has main stress placed differently from the others. Trắc

01/12/2020 281

Câu Hỏi:
Choose the word that has main stress placed differently from the others.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
recite /rɪˈsaɪt/
organize /ˈɔːɡənaɪz/
apologize /əˈpɒlədʒaɪz/
participate /pɑːˈtɪsɪpeɪt/
Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2
Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X