Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

Xuất bản: 01/12/2020 - Cập nhật: 01/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D


Đáp án:
athletics /æθˈletɪks/
marathon /ˈmærəθən /
faithfully /ˈfeɪθfəli/
smoothly /ˈsmuːðli/
Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ð/, còn lại là /θ/

Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X