Choose the word that has main stress placed differently from the others. Trắc

01/12/2020 8

Câu Hỏi:
Choose the word that has main stress placed differently from the others.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
athletics /æθˈletɪks/
marathon /ˈmærəθən/
faithfully /ˈfeɪθfəli/
smoothly /ˈsmuːðli/
Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ð/, còn lại là /θ/

Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X