Choose the best answer to fill in the blank.

01/12/2020 29

Câu Hỏi:
Choose the best answer to fill in the blank.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
Cấu trúc: admit + having + V.p.p: thừa nhận đã làm việc gì
=> she admitted having killed her husband.
Tạm dịch: Cô ấy thừa nhận đã giết chồng mình.
Đáp án cần chọn là: C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
Cấu trúc: regret + having + V.p.p: hối hận đã làm việc gì
=> I regretted having written her that letter.
Tạm dịch: Tôi hối hận vì đã viết cho cô ấy lá thư đó.
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
Cấu trúc: deny + V-ing/ having V.p.p: phủ nhận làm việc gì
Dùng danh động từ hoàn thành (having+ V.p.p) khi nhấn mạnh hành động "see" đã xảy ra trong quá khứ
=> Martin denied having seen the accused man on the day of the crime.
Tạm dịch: Martin phủ nhận đã thấy người đàn ông bị buộc tội vào ngày xảy ra vụ án.
Đáp án cần chọn là: A
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
Hành động "tell" diễn ra trước hành động trong quá khứ (picked up) nên sử dụng phân từ hoàn thành.
=> Having told me that she would never speak to me again, she picked up her stuff and stormed out of the house.
Tạm dịch: Sau khi nói rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa, cô ấy xách hành lí và xông ra khỏi nhà.
Đáp án cần chọn là: C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
Hành động "win" nói về lý do cho hành động trong mệnh đề chính (I don't want to try again) nên sử dụng phân từ hoàn thành.
=> Having won twice , I don't want to try again. Let's give chances to other.
Tạm dịch: Bạn sẽ tham dự cuộc thi hùng biện tiếp theo chứ?
- Vì đã thắng hai lần, tôi không muốn tham gia tiếp nữa. Hãy trao cơ hội cho người khác.
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
Cấu trúc: tobe accused of + V-ing/ having V.p.p: bị buộc tội làm gì
Khi nhấn mạnh hành động "steal their money" xảy ra trong quá khứ , sử dụng danh động từ hoàn thành.
=> He was accused of having stolen their money.
Tạm dịch: Anh ta bị buộc tội đã lấy cắp tiền của họ.
Đáp án cần chọn là: B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
Hành động "fall" diễn ra trước hành động trong quá khứ (was taken to hospital) nên sử dụng phân từ hoàn thành.
=> After having fallen from the horse back, he was taken to hospital and had an operation.
Tạm dịch: Sau khi rơi từ lưng ngựa xuống, anh ta được đưa đến bệnh viện và phẫu thuật.
Lưu ý: có thể bỏ "after" khi sử dụng phân từ hoàn thành mà không làm thay đổi nghĩa của câu.
Đáp án cần chọn là: A
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
Hành động "switch" diễn ra trước hành động trong quá khứ (went to bed) nên vế trước sử dụng phân từ hoàn thành.
=> Having switched off the light, we went to bed.
Tạm dịch: Tắt đèn xong, chúng tôi đi ngủ.
Đáp án cần chọn là: B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
Hành động "see" nói về lý do cho hành động trong mệnh đề chính (I had no desire to go there) nên sử dụng phân từ hoàn thành.
=> Having seen photograph of the place, I had no desire to go there.
Tạm dịch: Bởi vì đã nhìn thấy bức ảnh của nơi này, tôi không có mong muốn đến đó.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X