She admitted _______ her husband.

01/12/2020 132

Câu Hỏi:
Choose the best answer to fill in the blank.
She admitted _______ her husband.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
Cấu trúc: admit + having + V.p.p: thừa nhận đã làm việc gì
=> she admitted having killed her husband.
Tạm dịch: Cô ấy thừa nhận đã giết chồng mình.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X