Will you enter for the next eloquence contest? - _____ twice , I don't want to

01/12/2020 155

Câu Hỏi:
Choose the best answer to fill in the blank.
Will you enter for the next eloquence contest? - _____ twice , I don't want to try again. Let's give chances to other.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
Hành động "win" nói về lý do cho hành động trong mệnh đề chính (I don't want to try again) nên sử dụng phân từ hoàn thành.
=> Having won twice , I don't want to try again. Let's give chances to other.
Tạm dịch: Bạn sẽ tham dự cuộc thi hùng biện tiếp theo chứ?
- Vì đã thắng hai lần, tôi không muốn tham gia tiếp nữa. Hãy trao cơ hội cho người khác.
Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X