_______ me that she would never speak to me again, she picked up her stuff and

01/12/2020 180

Câu Hỏi:
Choose the best answer to fill in the blank.
_______ me that she would never speak to me again, she picked up her stuff and stormed out of the house.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
Hành động "tell" diễn ra trước hành động trong quá khứ (picked up) nên sử dụng phân từ hoàn thành.
=> Having told me that she would never speak to me again, she picked up her stuff and stormed out of the house.
Tạm dịch: Sau khi nói rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với tôi nữa, cô ấy xách hành lí và xông ra khỏi nhà.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X