_______ photograph of the place, I had no desire to go there.

01/12/2020 940

Câu Hỏi:
Choose the best answer to fill in the blank.
_______ photograph of the place, I had no desire to go there.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
Hành động "see" nói về lý do cho hành động trong mệnh đề chính (I had no desire to go there) nên sử dụng phân từ hoàn thành.
=> Having seen photograph of the place, I had no desire to go there.
Tạm dịch: Bởi vì đã nhìn thấy bức ảnh của nơi này, tôi không có mong muốn đến đó.
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X