Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

02/12/2020 35

Câu Hỏi:
Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:
country /ˈkʌn.tri/
luck /lʌk/
lunar /ˈluː.nər/
plum /plʌm/
Phần gạch chân trong từ "lunar" được phát âm thành /uː/, còn lại được phát âm thành /ʌ/

Đáp án cần chọn là: B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
special /ˈspeʃ.əl/
peach /piːtʃ/
breath /breθ/
pleasure /ˈpleʒ.ər/
Phần gạch chân trong từ "peach" được phát âm thành /iː/, còn lại được phát âm thành /e/
Đáp án cần chọn là: C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
sugar /ˈʃʊɡ.ər/
spring /sprɪŋ/
such /sʌtʃ/
similar /ˈsɪm.ɪ.lər/
Phần gạch chân trong từ "sugar" được phát âm thành /ʃ/, còn lại được phát âm thành /s/
Đáp án cần chọn là: A
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/
peach /piːtʃ/
children /ˈtʃɪl.drən/
machine /məˈʃiːn/
Phần gạch chân trong từ "machine" được phát âm thành /ʃ/, còn lại được phát âm thành /tʃ/
Đáp án cần chọn là: D
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
shrine /ʃraɪn/
agrarian /əˈɡreə.ri.ən/
ripe /raɪp/
polite /pəˈlaɪt/
Phần gạch chân trong từ "agrarian" được phát âm thành /i/, còn lại được phát âm thành /aɪ/
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X