Phong Nha - Ke Bang gained UNESCO's recognition as a World Heritage Site in June

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Listen to a nature radio programme and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
Phong Nha - Ke Bang gained UNESCO's recognition as a World Heritage Site in June 2003.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
Phong Nha - Ke Bang gained UNESCO's recognition as a World Heritage Site in June 2003.
Tạm dịch
: Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào tháng 6 năm 2003.
Thông tin
: Phong Nha - Ke Bang was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in July 2003.
(Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên bởi UNESCO vào tháng 7 năm 2003.)

=> False

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X