No discovered cave in the world is larger than Son Doong.

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Listen to a nature radio programme and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
No discovered cave in the world is larger than Son Doong.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án: A
No discovered cave in the world is larger than Son Doong.
Tạm dịch
: Không có hang động nào đã được khám phá trên thế giới lớn hơn Sơn Đòong
Thông tin
: Son Doong Cave is considered to be the largest one in the world... (Sơn Đòong được xem là hang động lớn nhất trên thế giới)

=> True

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X