Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

02/12/2020 252

Câu Hỏi:
Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
shrine /ʃraɪn/
agrarian /əˈɡreə.ri.ən/
ripe /raɪp/
polite /pəˈlaɪt/
Phần gạch chân trong từ "agrarian" được phát âm thành /i/, còn lại được phát âm thành /aɪ/
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X