Phong Nha - Bang is like a huge geological museum.

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Listen to a nature radio programme and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
Phong Nha - Bang is like a huge geological museum.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án: A
Phong Nha - Bang is like a huge geological museum.
Tạm dịch
: Phong Nha- Kẻ Bàng giống như một bảo tàng địa chất khổng lồ.
Thông tin:
Thanks to its complex geological structure with different kinds of stone, Phong Nha - Ke Bang can be compared to a huge geological museum. (Có cấu trúc địa chất phức tạp với những loại đá khác nhau, Phong Nha - Kẻ Bàng được ví như là một bảo tàng địa chất khổng lồ.)
=> True

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X