Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A


Đáp án:
sugar /ˈʃʊɡ.ər/
spring /sprɪŋ/
such /sʌtʃ/
similar /ˈsɪm.ɪ.lər/
Phần gạch chân trong từ "sugar" được phát âm thành /ʃ/, còn lại được phát âm thành /s/
Đáp án cần chọn là: A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X