Phong Nha - Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Listen to a nature radio programme and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
Phong Nha - Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the evolutions of human on Earth

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
Phong Nha - Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the evolutions of human on Earth.
Tạm dịch
: Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp những thông tin giá trị về sự tiến hóa của loài người trên Trái Đất.
Thông tin
: Phong Nha - Ke Bang mountain can provide a lot of valuable information about the Earth's geological development through various periods. (Phong Nha - Kẻ Bàng cung cấp những thông tin giá trị về sự hình thành địa chất trên Trái Đất qua từng giai đoạn.)

=> False

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X