Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án:
country /ˈkʌn.tri/
luck /lʌk/
lunar /ˈluː.nər/
plum /plʌm/
Phần gạch chân trong từ "lunar" được phát âm thành /uː/, còn lại được phát âm thành /ʌ/

Đáp án cần chọn là: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X