There are many rivers and streams here thanks to the high average rainfall in

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Listen to a nature radio programme and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
There are many rivers and streams here thanks to the high average rainfall in this area.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
There are many rivers and streams here
thanks to the high average rainfall in this area.
Tạm dịch
: Có thể nhìn thấy nhiều sông và thác nước ở đây do vườn quốc gia nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình lớn.
Thông tin
: The park is in an area with a high average rainfall; however, few rivers and streams can be seen here because the water is absorbed inside the limestone mountains. (Vườn quốc gia nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình lớn; tuy nhiên; không có nhiều sông và thác nước ở đây vì nước mưa đã bị ngấm vào các núi đá vôi.)

=> False

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X