Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C


Đáp án:
special /ˈspeʃ.əl/
peach /piːtʃ/
breath /breθ/
pleasure /ˈpleʒ.ər/
Phần gạch chân trong từ "peach" được phát âm thành /iː/, còn lại được phát âm thành /e/
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X