Phong Nha - Ke Bang National Park is one of the eight world heritage sites in

02/12/2020 268

Câu Hỏi:
Listen to a nature radio programme and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
Phong Nha - Ke Bang National Park is one of the eight world heritage sites in Viet Nam.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án: A
Phong Nha - Ke Bang National Park is one of the eight world heritage sites in Viet Nam.
Tạm dịch
: Vườn quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng là một trong 8 di sản thế giới ở Việt Nam.
Thông tin
: Today, I'll talk about Phong Nha - Ke Bang National Park, one of the eightworld heritage sites in Viet Nam. (Hôm nay tôi sẽ nói về vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, một trong 8 di sản thế giới ở Việt Nam.)

=> True

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X