Phong Nha - Ke Bang is not a suitable destination for adventurous climbers.

Xuất bản: 02/12/2020 - Cập nhật: 02/12/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Listen to a nature radio programme and decide if the following sentences are True or False. Your browser does not support the audio element.
Phong Nha - Ke Bang is not a suitable destination for adventurous climbers.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B


Đáp án: B
Phong Nha - Ke Bang is not a suitable destination for adventurous climbers.
Tạm dịch
: Phong Nha - Kẻ Bàng không phải là điểm đến thích hợp cho những người leo núi mạo hiểm.)
Thông tin
: If you enjoy mountain climbing, there are some steep mountains over 1,000 metres high, which can be a real challenge for adventurous climbers. (Nếu bạn thích leo núi, ở đây có những ngọn núi thẳng đứng cao trên 1000m, điều mà là một thách thức với những nhà leo núi mạo hiểm.)

=> False

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X