Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

01/12/2020 25

Câu Hỏi:
Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Đáp án:
reciting /rɪˈsaɪt ɪŋ/
spirit /ˈspɪrɪt/
stimulate /ˈstɪmjuleɪt/
winner /ˈwɪnə(r)/

Đáp án cần chọn là: A
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
problem /ˈprɔbləm/
sponsor /ˈspɔnsə(r)/
wonderful /ˈwʌndəfl/
enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/
Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /ʌ/, còn lại là /ɔ/
Đáp án cần chọn là: C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Đáp án:

a

nnounce /əˈnaʊns/

a

nnual /ˈænjuəl/

a

ward /əˈwɔːd/

a

mong /əˈmʌŋ/
Phần được gạch chân ở câu B được phát âm là /æ/, còn lại là /ə/

Đáp án cần chọn là: B
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
competition /ˌkɒmpəˈtɪʃn/
completion /kəmˈpliːʃn/
question /ˈkwestʃən/
information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/
Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /tʃ/, còn lại là /ʃ/

Đáp án cần chọn là: C
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Đáp án:
athletics /æθˈletɪks/
marathon /ˈmærəθən /
faithfully /ˈfeɪθfəli/
smoothly /ˈsmuːðli/
Phần được gạch chân ở câu D được phát âm là /ð/, còn lại là /θ/

Đáp án cần chọn là: D

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X