Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

01/12/2020 24

Câu Hỏi:
Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
competition /ˌkɒmpəˈtɪʃn/
completion /kəmˈpliːʃn/
question /ˈkwestʃən/
information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/
Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /tʃ/, còn lại là /ʃ/

Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X