Choose one word in each group that has the underlined part pronounced

01/12/2020 206

Câu Hỏi:
Choose one word in each group that has the underlined part pronounced differently from the rest.
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Đáp án:
problem /ˈprɔbləm/
sponsor /ˈspɔnsə(r)/
wonderful /ˈwʌndəfl/
enjoy /ɪnˈdʒɔɪ/
Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /ʌ/, còn lại là /ɔ/
Đáp án cần chọn là: C

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 11 mới nhất

X